ارزيابي تزريق داخل هيپوكامپ انسولين بر تثبيت حافظه در رتهاي نر سالم و ديابتي

نويسنده: حميد غلامعلي پور بديع
استاد راهنما: شيرين ببري
استاد مشاور: سعيد خامنه
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد فيزيولوژي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير تزريق داخل هيپوكامپ انسولين بر تثبيت حافظه در رتهاي نر سالم و ديابتي مي باشد 50 رت نر نژاد ويستار به 5 گروه ده تايي تقسيم شدند1) گر50 كنترل2 ) گروه شاهد3 ) گروه تس پنج 4 ) گروه ديابتي سالين5 ) گروه ديابتي 1نسوليني. در گروه 42و 4 رتها با تزري سه 50mgkg استروپتو 4 وسين ديابتي شده و در دو گروه ده تايي مطالعه شدند در تمام گروهها بجز گروه كنترل4دو 5انول بصورت دو طرفه در ناحي50CA1 هيپوكامپ توسط دستگاه استريوتاكسي كاشته شد تمام گروهها به روش اجتنابي غير فعال در دستگاه شاتل باكس تست و مقايسه شدند نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه گروه تست نسبت به گروه كنترل و شاهد ميزان تاخير و زمان ماندگاري كمتر در محفظه تاريك داشت و گروه ديابتي انسوليني ميزان تاخير بيشتر و زمان ماندگاري كمتردر محفظه تاريك نسبت به گروه شاهد داشت امام نسبت به گروه ديابتي ساليني تفاوت معني داري وجود نداشت.
كلمات كليدي: ديابت قندي، انسولين، حافظه، هيپوكامپ، Hippocampus ،Memory ،Insulin ،Diabetes Mellitus