بررسي ميزان مواجهه با صدا و وضعيت شنوائي در دندانپزشكان شهر تهران

نويسنده: رستم ساساني
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/12/30
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي
چكيده: طبق اطلاعات موجود چنين پژوهشي تاكنون در ايران صورت نگرفته است و از آنجائيكه حرفه دندانپزشكي از جمله مشاغلي است كه در آن دندانپزشكان بوسيله دستگاههاي (High Speed Drill) دندانها را جهت ترميم كردن مي تراشند و خالي مي كنند و از طرفي چون اين دستگاهها داراي توربين هايي هستند كه با دور بسيار زياد كار مي كنند لذا صداي حاصله داراي فركانس زيادي مي باشد و دندانپزشكان در ساليان متمادي در مواجهه چنين صداهايي قرار دارند لذا جهت تحقيق در مورد اثر اين صداها روي شنوائي دندانپزشكان ابتدا با مراجعه به جامعه دندانپزشكي ايران ليست كليه دندانپزشكان مرد و زن متخصص و عمومي تهيه شد كه طبق آمار كل دندانپزشكان شهر تهران 1208 نفر بودند كه از اين تعداد 883 نفر از آنها مرد و 325 نفر زن مي باشند از اين تعداد 210 نفر بصورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. با مراجعه به مطب ها، كلينيك ها، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، نمونه هاي مورد نظر مورد پژوهش قرار گرفتند و هم چنين در كنگره دندانپزشكي كه در شهريور ماه 1366 در تهران برگزار گرديد تعدادي از دندانپزشكان مورد معاينه و سنجش شنوائي قرار گرفتند.
دندانپزشكان ابتدا پرسش نامه فردي را پر كرده و سپس بعد از پر كردن پرسش نامه مخصوص سنجش شنوايي مورد معاينه و سنجش شنوائي (اديومتري) قرار مي گرفتند.
جهت بررسي صداي محيط كار بوسيله دستگاه صداسنج و آناليز و صدا تراز كلي صداي حاصل از دستگاه High Speed Drill در چند مطب دندانپزشكي اندازه گيري شد كه خلاصه نتيجه آن به شرح زير مي باشد:
- نتايج بررسيهاي محيطي نشان مي دهد كه متوسط تراز كلي صدا 1/96 dBA مي باشد كه با توجه به حد استاندارد آن كه 90dBA براي 8 ساعت كار روزانه است پائين تر از حد استاندارد مي باشد و در بين فركانس هاي 8 گانه (500، 1000، 2000، 3000، 4000، 6000 و 8000) هرتز تراز فشار صوت در فركانس 6000 هرتز بيش از همه مي باشد.
- نتايج مطالعه اديوگرام هاي دندانپزشك و معاينه شده نمايانگر آنستكه:
1- افت شنوائي از فركانس 6000 هرتز و سپس فركانس 8000 هرتز شروع شده است و از آنجائيكه تراز فشار صوت حاصل از دستگاهها در فركانس 6000 و8000 ماكزيمم است اين افت قابل توجه مي باشد.
2- افت شنوائي در گوش راست دندانپزشكان كمي زياد تر از گوش چپ آنها مي باشد و از آنجائيكه دندانپزشكان جهت تراشيدن و خالي كردن دندان طوري مي ايستند كه گوش راست آنها بطرف دستگاه و توربين مي باشد لذا اين تفاوت افت مورد توجه است.
3- افت شنوائي در دندانپزشكان با افزايش سن نسبت مستقيم دارد.
4- سابقه كار و مدت تماس با صدا با افت شنوائي نسبت مستقيم دارد.
بطور كلي جداول، اشكال، نمودارها، استدلالهاي آماري همه و همه گوياي اين مطلب هستند كه با آنكه صداي نسبي از دستگاههاي (High Speed Drill) كمتر از حد استاندارد هستند ولي افت شنوائي از فركانس هاي بالا (6000 و 8000) هرتز شروع شده است و در صورتيكه اصول حفاظتي رعايت نشود با افزايش سن و سابقه كار (مدت تماس) اين افت ها زيادتر شده و حتي به فركانس هاي مكالمه (فركانس هاي 500، 1000، 2000 و 3000) هرتز نيز كشيده خواهد شد.
كلمات كليدي: