بررسي ارتباط بين High sonsitive Creactive protein و هموگلوبين گليكوزيله (A1c) در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس تيپ 2

نويسنده: ليلا خواجه علي
استاد راهنما: امير بهرامي، نصرت اله ضرغامي
استاد مشاور: مهستي عليزاده
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه بررسي نقش التهاب در ايجاد بيماري قلبيعروقي در بيماران ديابتي و رابطه بين سطح كنترل گلسيمي و التهاب مي باشد. در اين مطالعه مقطعي كه در 136 بيمار مبتلا به ديابت تيپ 2 (69 نفر زن و 67 مرد) انجام شد، علاوه بر اندازه136ري سطح CRP به روش highly sensitive و اند2زه69يري HbA1c، ف67تورهاي مداخله گر موثر بر سطح CRP هم مدنظر قرار گرفت. سطح قند خون ناشتا به روش گلوكز اكسيداز، HbA1c، به روش HpLC، پروفيل چربي به روش آنزيماتيك وhsCRP به روش Sandwich immunoassay اندازه گيري شدند. ميانگين و انحراف معيار سن در بيماران تحت مطالعه 107+ 545 سال و در مورد 427 +BMI 2872 كيلوگرم بر مترمربع بود. ميانگين ميزان CRP اندازه گيري شده در اين بيماران بيش از محدوده نرمال و در زنان بيش از مردان بود.646mgL) 396 vs) بين CRP و HbA1c قبل از حذف عوامل مداخل107ر، 545طه منفي اما Siginifi427t ن2872ولي پس از حذف اين عوامل موثر بر سطح CRP، رابطه منفي و معني داري بدست آمد. (002=p) در اين مطالعه همچنين ارتباط بين hsCRP و پروفيل ليپيد (Lipid Profile) بررسي شد. بين سطحCRP با ك396رول646تال، LDLC و HDLC رابطه معني داري يافت نشد. بين hsCRP با تري گليسيريد به HDL رابطه مثبت مشاهده شد به لحاظ آماري معني دار نبود. همانگونه كه انتظار مي رفت رابطه اي مثبت و معني دار بين سطح HbA1c با تري گليسيريد و نس002تري گليسيريد به HDLC بدست آمد.
كلمات كليدي: ديابت قندي، پروتئين هاي فاز حاد، هموگلوبين A گليكوزيله ،Hemoglobin A ،Glycosylated ،AcutePhase Proteins ،Diabetes Mellitus