بررسي بيماران مبتلا به كانسر زودرس معده در موسسه سرطان بيمارستان امام خميني طي سالهاي 1374-1364، EARLY GASTRIC CANCER

نويسنده: مينا شرفي
استاد راهنما: گيتي ايروانلو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي در رشته پاتولوژي آناتوميكال و كلينيكال
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: