تحقيق و بررسي 200 مورد سرطان معده در بيمارستان سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران 72-1365

نويسنده: عميد كشاورزي
استاد راهنما: مصطفي هاشمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، پزشكي،
چكيده: در آغاز اين قرن سرطان معده مهمترين عامل مرگ و مير ناشي از بيماري هاي سرطاني خصوصاً در آقايان بوده است ولي با گذشت زمان شيوع اين بيماري و مرگ و مير ناشي از آن به علل مختلفي سير نزولي داشته است. در حال حاضر اين بيماري جزو ليست 5 سرطان اول از نظر شيوع و مرگ و مير قرار ندارد.
با پيشرفت سريع علم پزشكي و علوم وابسته به آن در طي سال هاي اخير و با استفاده از مدرنترين وسائل در تشخيص، درمان و پيگيري بيماران مبتلا به سرطان معده بهبود شاياني در مورد تاليتي (MORTALITY) و موربيديتي (MORBIDITY) ناشي از اين بيماري حاصل شده است.
با نگاهي گذرا به تاريخچه سرطان معده و مطالعات انجام شده در اين زمينه متوجه خواهيم شد كه بيشترين تحقيقات در كشورهائي نظير ژاپن كه شيوع سرطان معده در آن بالا مي باشد و همچنين در كشورهاي غربي انجام گرفته است و در حقيقت اطلاعاتي كه بدآنها استفاده مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد مربوط به كشورهائي مي باشد كه از نظر خصوصيات اجتماعي – اقتصادي و محيطي تفاوت دارند. آنچه مسلم است سرطان معده و بسياري ديگر از بيماريها تفاوت هايي با يكديگر از نظر خصوصيات اپيدميولوژيك و اتيولوژيك در نقاط مختلف دنيا دارند.
برخورد صحيح از نظر تشخيصي – درماني و پيگيري با اين بيماريها در صورتي امكان پذير است كه توام با ديد و نظر ويژه اي نسبت به آن بيماريها در هر منطقه جغرافيايي همراه باشد.
يكي از علومي كه امروزه كاربرد بسيار زيادي در علم پزشكي دارد، علم آمار است. براساس اين علم اطلاعاتي كه در مورد جنبه هاي مختلف يك بيماري جمع آوري مي شود، تجزيه و تحليل شده و در نهايت مي توان براساس نتايج حاصل از آن در مورد يك بيماري قضاوت كرد و تئوريها و نظرياتي درباره آن بيماري ارائه داد. همانطور كه گفته شد آمارهائي كه امروزه در كشور ما مورد استفاده قرار مي گيرد حاصل مطالعات انجام شده در ديگر كشورها مي باشد و در بسياري از جهات اين نتايج نمي تواند ملاكي در برخورد ما با بيماران كشور خودمان باشد. براين اساس تصميم گرفته شد مطالعه آماري گذشته نگري (RETROSPECTIVE) بر روي سرطان معده در يكي از مهمترين مراكز درماني در سطح تهران (بيمارستان سينا) انجام شود.
منظور اصلي از انجام اين مطالعه بدست آوردن آمارهائي از جنبه هاي مختلف سرطان معده از جمله شيوع بيماري – تظاهرات باليني و ... بوده كه در مبحث روش تحقيق آمده است. انتخاب اين عناوين به منظور بدست آوردن ديد كلينيكي نسبت به سرطان معده بوده است تا پزشكان و مسئولين بهداشتي و درماني بتوانند براساس آن در مورد اين بيماري قضاوت كرده و برنامه ريزي هاي بهداشتي و درماني خود را انجام دهند. لازم به ذكر است ضرورت انجام مطالعات آينده نگر (PROSPECTIVE) در كنار مطالعات گذشته نگر شديداً احساس مي شود.
در طي بحث بر روي سرطان معده سعي شده است از آخرين مطالعات و آمارهاي ارائه شده در كتب مرجع و مجلات معتبر در سطح دنيا استفاده شود و آمارهاي بدست آمده از اين مطالعه با آمارهاي ارائه شده در ديگر مطالعات مقايسه و به تفاوت هاي بين خصوصيات اين بيماري در ايران با ديگر نقاط دنيا پي برده شود. به اين اميد كه اين مطالعه و ديگر مطالعات بر روي جنبه هاي مختلف سرطان معده بتوانند ملاكي جهت تشخيص- درمان و پيگيري بيماران مبتلا به سرطان معده در كشورمان باشند.
در اينجا ضرورت دارد از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر مصطفي هاشمي كه در مراحل مختلف و به پايان رسانيدن اين رساله اينجانب را هدايت و راهنمايي كردند، تشكر كنم. همچنين از زحمات آقاي دكتر ساسان فرجامي كه در جمع آوري اطلاعات لازم جهت به انجام رسانيدن اين مطالعه و خانم مهندس انوشه نهاوندي و سورنا فربودمنش كه در جمع آوري و آناليز اطلاعات بصورت كامپيوتري و خانم نازلي غفوري كه در مراحل مختلف تايپ و به چاپ رساندن اين رساله اينجانب را ياري فرمودند تشكر مي كنم.
با تشكر از مادر عزيزم منصوره كه در تمامي مراحل زندگي همواره در كنار من بوده و بدون كمكهاي او شايد طي اين مسير برايم مقدور نبود و برادرم علي كه هميشه پشتوانه اي براي اينجانب بوده است. از تمامي عزيزاني كه در مراحل مختلف زندگي يار و ياور من بوده اند، تشكر مي كنم.
اين رساله را به روح پدر بزرگوار (ناصر كشاورزي) تقديم مي كنم كه هرچه دارم از اوست.
كلمات كليدي: