بررسي صدا در كارخانه زرجين بافت ايلام و ارتباط آن با تغييرات فشار خون كارگران در سال 82-81

نويسنده: علي محمدعباسي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: سيد جمال الدين شاه طاهري، محمدعلي لحمي
تاريخ دفاع: 1382/11/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، بهداشت حرفه اي
چكيده: اثر سر و صدا بر روي سلامت انسان از دير باز معلوم بوده است. بطوري كه در اين رابطه اكثر پزشكان آرامش و سكوت را جزء تجويزات درماني خود توصيه مي كنند.
صداي زياد مي تواند تأثير سوء در راندمان كار و وقوع حوادث داشته باشد و سبب افزايش فعاليت هاي معده اي، افزايش تعداد تنفس و مقدار مصرف اكسيژن، انقباض عروق محيطي خون و ضربان قلب گردد. بيماري افزايش فشار خون نيز يكي از بزرگترين عوامل تهديد كننده سلامتي و جان انسانها در جوامع صنعتي است كه نه تنها درصد زيادي از مردم را بدون اطلاع قبلي گرفتار مي كند بلكه باعث مي شود مدتهاي طولاني در رنج باشند.
روش مطالعه توصيفي- تحليلي و بصورت مقطعي بوده است، ابتدا براي هر فرد پرسشنامه اي تكميل، سپس قد و وزن افراد توسط متر پارچه اي و ترازو اندازه گيري گرديد و بعد از آن نبض و فشار خون و ديگر معاينات پزشكي بعمل آمد. همچنين تراز كلي فشار صوت بصورت ايستگاه بندي اندازه گيري شد. جهت حصول به نتايج بهتر به صورت تصادفي 81 نفر در قسمتهاي مختلف كارخانه زرجين بافت انتخاب شدند.
نتايج بررسي متغيرهاي كمي (سابقه ي كار، مدت اشتغال در كار فعلي، مدت اشتغال در كار ديگر بجز شغل مورد نظر، مصرف سيگار روزانه، سابقه بيماري خانوادگي، سالهاي مصرف سيگار، قد و وزن) نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميانگين اين متغيرها در هر دو گروه شاهد و مورد وجود ندارد. ولي بين متغير سن در هر دو گروه تفاوت معني داري وجود داشت (p<0/0001). بررسي تراز كلي فشار صوت در شبكه هاي A و C و نتايج حاصل از آناليز صوت در فركانس هاي مختلف اكتاوباند نشان داد كه تفاوت معني داري بين تراز كلي فشار صوت در هر دو گروه شاهد و مورد وجود دارد، بطوريكه ميانگين تراز فشار صوت در شبكه هاي A و C و فركانس هاي مختلف اكتاوباند در كارخانه ي مذكور بيش از حد مجاز (85 دسي بل (A)) بود (p<0/0001).
نتايج حاصل از بررسي تراز فشار صوت در شبكه هاي A و C بر حسب وضعيت فشار خون , B M I (جرم توده بدن) و سن نشان داد كه رابطه ي معني داري از لحاظ آماري بين متغيرهاي ياد شده وجود دارد (p<0/0001) همچنين آزمون X 2 نشان داد كه رابطه معني داري از لحاظ آماري بين متغيرهاي تراز فشار صوت , وضعيت فشار خون, B M I (جرم توده بدن) و سن در فركانس هاي مختلف اكتاوباند وجود دارد (p<0/0001). بررسي وضعيت فشار خون سيستوليك و دياستوليك از طريق آزمون t نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميانگين فشارخون سيستوليك در هر دو گروه مورد و شاهد وجود نداشت ولي تفاوت معني داري بين ميانگين فشار خون دياستوليك در هر دوگروه شاهد و مورد مشاهده گرديد (p<0/0001).

كلمات كليدي: