مطالعه و بررسي آماري بيوپسي هاي سرطان معده در بيمارستان سينا

نويسنده: فربد درويشيان
استاد راهنما: صادق سموريان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك:
دانشگاه: ، ،
چكيده:
كلمات كليدي: