بررسي ميزان مواجهه با صدا در بين شاغلين كارگاههاي كوچك توليدي خدمات فني شهركرد

نويسنده: شهريار روحي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: سيد جمال الدين شاه طاهري، فريده گلبابايي، حجت زراعتي
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، بهداشت حرفه اي
چكيده: تغييرات سريع شيوه زندگي در دهه هاي اخير باعث شده تا انسان در تماس با عواملي قرار گيرد كه خارج از ظرفيتهاي جسمي و رواني او بوده است. از جمله اين عوامل ميتوان به صدا و اثرات سوء آن بر سلامتي انسان اشاره كرد كه با وجود مطالعات زيادي كه پيرامون اين موضوع انجام شده و پيشرفتهاي بزرگي كه در زمينه كنترل صدا بدست آمده ليكن هنوز زمينه مطالعه و تحقيق در خصوص جنبه هاي مختلف ان و همچنين موقعيتهاي گوناگوني كه انسان را در معرض صدا قرار ميدهد وجود دارد، مانند صداي ناشي از كارگاههاي كوچك سطح شهرها كه كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. بر همين اساس اين مطالعه بمنظور بررسي ميزان مواجهه با صدا در بين شاغلين كارگاههاي كوچك توليدي خدمات فني شهركرد انجام شد.
در اين مطالعه تعداد 56 كارگاه از 14 صنف مختلف كه به چهار گروه درب و پنجره سازي نجاري- خدمات اتومبيل و فلز كاري تقسيم بندي شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند كه طي آن ميزان آشنايي شاغلين آنها با اثرات زيان آور ناشي از صدا و برنامه هاي حفاظت شنوايي بوسيله پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت، همچنين ميزان دز دريافتي صداي 8 ساعته توسط شاغلين- تراز فشار صوت كارگاهها- حداكثر تراز فشار صوت كارگاهها- تراز معادل مواجهه (Leq) پنج دقيقه و تراز فشار صوت دستگاههاي مولد صداي مورد استفاده در كارگاهها اندازه گيري شد.
نتايج حاصل نشان مي دهد كه ميانگين نمره كسب شده توسط شاغلين از سوالات مربوط به اثرات زيان آور صدا و برنامهاي حفاظت شنوايي از 100 نمره 35 بوده كه پايين تر از حداقل قابل قبول 50 ميباشد. همچنين نتايج بيانگر آنست كه ميانگين تراز فشار صوت (SPLrms) در چهار گروه كارگاهي درب و پنجره سازي- نجاري- خدمات اتومبيل و فلزكاري در زمان بررسي به ترتيب 8/96، 1/93، 5/87، 9/87دسي بل (A) بوده كه بالاتر از حد استاندارد (ACGIH) ميباشد ليكن تراز معادل مواجهه 8 ساعته تنها در گروه كارگاههاي درب و پنجره سازي با 86 و نجاري با 6/86 دسي بل (A) بالاتر از حد استاندارد (ACGIH) بوده است.
ضمن آنكه حداكثر تراز فشار صوت در هيچيك از كارگاههاي مورد بررسي بالاتر از حد استاندارد (ACGIH) نبوده است.

كلمات كليدي: