نقش مشاغل و حرف در آلودگي صداي تهران

نويسنده: سيد مسعود ضياء دزفولي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست (M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: پايان نامه موجود در خصوص نقش مشاغل و حرف در آلودگي صداي تهران است كه در ابتدا مشاغل داراي صدا شناسايي گرديد و براي اينكه مقدار صداي توليدي هر واحد مشخص گردد در هر منطقه از شهر و در مشا غل مختلف مولد صدا اقدام به اندازه گيري صدا گرديد، سپس بر اساس آمارهاي موجود مشاغل و حرف مختلف در سطح شهر تهران و با توجه به تراز صداي هر واحد توليدي يا خدماتي اقدام به علامت گذاري مخصوص روي نقشه گرديد، همران با اندازه گيري تراز فشار صوت در مناطق مختلف، جهت شناسايي آزار ناشي از صدا روي مردم و همچنين مناطق مسكوني مجاور با نقاط پرصدا اقدام به تكميل پرسشنامه گرديد كه شامل اطلاعات مختلفي مي باشد. همراه با امور فوق نيز آناليز فركانسي دستگاههاي مختلف در كارگاهها و مشاغل و حرف نيز اندازه گيري گردد تا بتوان بيشترين محدوده فركانسي داراي صداي مزاحم را تشخيص داد. در پايان نتايج بدست آمده با استانداردهاي صدا در مناطق مختلف اعم از مسكوني ،تجاري، صنعتي مقايسه گرديد كه نشان دهنده ميزان صداي بيش از استاندارد در كليه موارد و مناطق است.
پس از مقايسه با استاندارد، راههاي كنترل صدا در محيط هاي صنعتي و همچنين مشاغل و حرف مورد بررسي قرار گرفته و بطور خلاصه درج گرديده است. اميد است اين گام كوچك بتواند نقطه شروعي باشد براي گام هاي بعدي دانشجويان و دانش پژوهان.
كلمات كليدي: