تصفيه مغناطيسي آب با تاكيد بر جلوگيري از رسوب

نويسنده: امير حسين محوي
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، ايماندل
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: Ph.D مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: استفاده از مغناطيس در تصفيه آب با تاكيد بر جلوگيري از رسوبگذاري منابع آب در طبيعت بطور عمده منابع آب سطحي و منابع آب زير زميني مي باشند كه كيفيت آب هر يك با توجه به شرايط محلي و منطقه اي متفاوت مي باشد. بطور كلي منابع آب زيرزميني از جامدات محلول و هدايت الكتريكي بيشتري برخوردار هستند. آب شور درياها به مراتب غلظت جامدات محلول بسيار بالاتري نسبت به منابع آب زيرزميني دارد. در تهيه آب خالص و يا در تاسيسات آبي صنايع كه از فرايندهاي تبخيري و يا دماي بيش از حد معمول بهره گرفته مي شود امكان رسوبگذاري در تاسيسات بسيار زياد مي شود. بطور روزمره اين رسوبگذاري در ديگهاي بخار، سيستم هاي شوفاژ و حراست مركزي، سماورها و ... واقع مي¬شود. بعلت وجود املاح كلسيم و منيزيم به طور عمده و ساير فلزات به طور جزئي به صورت كربناتها و بي كربناتها و ... در آب و افزايش دما در تاسيسات آبي، به راحتي رسوب مربوطه در ديواره هاي مخازن و لوله ها تشكيل مي گردد. البته وجود دماي بالا اين فرآيند را تشديد و تسريع مي نمايد ليكن در دماهاي معمول نيز تشكيل رسوبات امكان پذير است. استفاده از فرآيندهاي تبادل يون، اسمز معكوس و الكتروليز و ... امكان تصفيه آب را و خالص سازي آن را فراهم مي نمايد. ليكن تبعات ناشي از استفاده از مواد شيميائي، هزينه هاي نگهداري سيستم، هزينه هاي سرمايه گذاري، استفاده از مغناطيس را به ارمغان آورده است. در اين تحقيق آب دست ساز با غلظتهاي مختلف از املاح در دو مخزن يكي با مغناطيس و ديگري بعنوان شاهد به صورت گردش دائمي آب در يك سيكل بسته دردار از مدت مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت. در مقياس واقعي نيز يك دستگاه آبگرمكن ديواري با مغناطيس و يكي بعنوان شاهد نيز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايشات انجام شده و مشاهدات عيني بررسي رسوبات تشكيل شده نشان مي دهد كه رسوبات در واحدهاي با مغناطيس بطور قابل ملاحظه اي در مقايسه با واحدهاي بدون مغناطيس كمتر بوده اند.
كلمات كليدي: