بررسي روشهاي كنترل آلودگي صدا و آكوستيك ساختمانهاي منطقه 22 تهران

نويسنده: پژمان صوفي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد محيط زيست (M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: صدا يكي از پديده هاي فيزيكي پيرامون ماست كه به دليل سرو كار داشتن مستمر و هميشگي با آن به صورت پديده اي عادي درآمده و گاهي همين روزمره شدن باعث ايجاد غفلت در نحوه رويارويي با آن مي گردد. كلمه سكوت غالباً تداعي كننده محيطي دلپذير و آرامش بخش براي انسانهاست. در حاليكه تصور سكوت مطلق غيرممكن بوده و حتي عملاً زندگي در سكوت كامل و مطلق ديري نخواهد پاييد به گونه اي كه انسان در محيطي با سكوت كامل و بدون هيچگونه صدايي بيش از چند ساعت زنده نخواهد ماند و حتي جان خود را از دست خواهد داد. از طرف ديگر وجود سر و صداهاي زياد و طولاني مدت در محيط زندگي و كار نيز اثرات رواني مخرب به همراه داشته، در مراحل حاد خود باعث ايجاد مشكلات جسمي و بروز ناشنوايي موقت و حتي دائمي مي گردد.
اين مسائل ضرورت بذل توجه و دقت در مواجهه با پديده به ظاهر ساده صدا را نشان مي دهد. البته در جوامع امروزي كه پيشرفتهاي اقتصادي و صنعتي با بروز ناهنجاريهاي زيست محيطي براي انسانها همراه است، آن چيزي كه باعث ايجاد دردسر و مشكل گرديده است نه سكوت مطلق كه سر و صداي مزاحم (نوفه) مي باشد.
در اين تحقيق ابتدا با پديده صدا، خواص آن و نوفه آشنا شده و عوامل نوفه زا را شناسايي مي كنيم. سپس استانداردها و ضوابط موجود در ايران و جهان را براي ايجاد محيطي دلپذير از نظر مسائل صوتي و ضوابط آكوستيكي مورد مطالعه قرار مي گيرند. در ادامه و از آنجائيكه اين تحقيق پيرامون روشهاي كنترل آلودگي صوتي و آكوستيك ساختمانهاي منطقه 22 شهرداري تهران مي باشد، آشنايي با اين منطقه از نظر محدوده، وسعت، جمعيت و ... حاصل شده و منابع آلاينده منطقه و همچنين نقاط آلوده از نظر صوتي مورد شناسايي قرار مي گيرند.
سپس وارد بحث ايزولاسيون ساختمانها شده و ضمن آشنايي با روشهاي اجرائي متعارف، راههاي ايزولاسيون ساختمانها و بناها مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين قسمت خواهيم ديد كه راه حلهايي نظير دوجداره كردن درها و پنجره ها و عايق بندي آنها، استفاده از ديواره هاي دوجداره به همراه مواد عايق و جاذب صوت در بين آنها، عايق بندي المانهاي تأسيساتي، انتخاب مناسب جنس مصالح نما و ... و در عين سادگي و اجرايي بودن، تا چه اندازه مي تواند در ايجاد فضايي دلپذير از نظر مسائل صوتي در داخل ساختمان تأثير داشته و فضاي زندگي مناسبي را ايجاد نمايد كه اين مطلب تأسف و افسوس ما را به دليل بي توجهي به رعايت ضوابط آكوستيكي ساختمانها دو چندان مي سازد.
در انتها با توجه به شناسايي نقاط داراي آلودگي صوتي منطقه و دانستن راههاي ايزوله نمودن بناها، راه حلهاي كلي و موردي جهت ايزولاسيون ساختمانهاي منطقه22 شهرداري تهران ارائه خواهد شد.
كلمات كليدي: