بررسي ميزان شيوع كبد چرب در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

نويسنده: رضا ريخته گر غياثي
استاد راهنما: منوچهر خوش باطن
استاد مشاور: علي عسگرزاده
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: پزشكي داخلي، Internal Mediicne