عوارض مصرف بتا بلوكرها درافراد مبتلا به ديابت مليتوس

نويسنده: محمد شريفي حيدرآباد
استاد راهنما: اكبرعلي عسگرزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: ديابت مليتوس به سه قسمت تقسيم ميشود: 1 ديابت مليتوس وابسته به انسولينIDDMتيپ I 2 ديابت مليتوس غيروابسته به انسولينNIDDMتيپII 3 انواع ديگرديابت قندي(ثانويه). درنوع اول(TypeI)درمان باانسولين ميباشد.نوع دوم(TypeII)درمان باداروهاي خوراكي پايين آورنده قندخون صورت ميگيرد و همچنين كاهش وزن ميتواند نياز به انسولين را كاهش دهد و درنوع سوم يعني ثانويه درمان باانسولين وداروهاي پايين آورنده قندخون خوراكي است وعوارض داروهاي بتاآدرنرژيك بلوكرها در بيماران ديابت مليتوس را مي توان بطورخلاصه چنين بيان كرد كه اثرهيپوگليسمي انسولين راافزايش داده و ازطريق كاهش اثر جبراني فعاليت سمپاتوآدرنال تاكيك ارديناشيازهيپوگليسمي را كه مشخص ترين علامت اين حالت است ميپوشاند و همچنين پركاري تيروئيد را نيز مي پوشاند و همچنين احساس هيپوگليسمي بشدت كاهش مييابد.
كلمات كليدي: Diabetes Millitus ،Beta Blockers ،IDDM ،NIDDM، بتابلوكر، ديابت مليتوس