مطالعه ميكربهاي جداشده از عفونت هاي ادراري افراد ديابتيك و تعيين الگوي مقاومت آنها

نويسنده: بابك وثوقي
استاد راهنما: محمدتقي اخي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: ديابت يكي از بيماريهاي شايع ناشي از اختلالات متابوليسم مي باشد. از عوارض مزمن اين بيماري مي توان به بيماريهاي عصبي، اختلالات عروقي، آسيب هاي كليوي و عفونت دستگاه ادراري اشاره كرد. هدف از مطالعه حاضر بررسي عفونت ادراري در افراد ديابتيك و معرفي باكتريهاي شايع و تعيين الگوي حساسيت آنها در برابر آنتي بيوتيك هاي رايج مي باشد. بر روي نمونه ادرار 200 نفر از بيماران ديابتيك آزمايش كشت و كلني كانتت انجام گرفت. از اين تعداد بيمار 116 بيمار بستري و 84 نفر سرپائي بودند. پس از دادن آموزشهاي لازم به بيمار نمونه ادرار مياني بيمار بصورت صحيح و بدون آلودگي زمينه اي گرفته مي شد و مطالعات ميكروبي روي آن انجام مي گرفت. در اين مطالعه از كل افراد ديابتيك 34 نفر داراي عفونت ادراري بودند كه سهم E.coli در اين ميان از همه بيشتر بود ( 17نفر) گونه هاي كلبسيلا در مرحله بعد قرار داشت كه 11 نفر بود. اكثر افراد ديابتيك با عفونت ادراري در محدوده سني 3070 سال قرار داشتند. از نظر الگوي حساسيت تقريبا" همه باكتريهاي جدا شده بهنالديكسيك اسيد و سيپروفلوكساسين بيشترين حساسيت تو به آمپي سيلين كمترين حساسيت را داشتند. همچنين در اين مطالعه باكتريهاي جدا شده به سفازولين و سفالكسين نيز حساسيت كمي داشتند. اين باكتريها به نيتروفورانتوئين و كوتريموكسازول حساسيت متوسطي داشتند.
كلمات كليدي: Diabetes mellitus ،Urinary tract infection ،Antigiogram