مطالعه نظري راههاي نوين كاربرد انسولين در بيماران ديابتي

نويسنده: منوچهر واعظ علوي
استاد راهنما: محمدحسين زرين تن
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي، فارماسيوتيكس
چكيده:
كلمات كليدي: