ديابت و درمان آن

نويسنده: داريوش قنبري
استاد راهنما: سليمي خليق
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده:
كلمات كليدي: Diabetes ،MODY ،NIDDM ،IDDM، ديابت، درمان