بررسي آنزيم سرولوپلاسمين و مس سرم در بيماران ديابتي

نويسنده: رقيه علييان
استاد راهنما: محمد رهبانينوبر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده:
كلمات كليدي: ديابت، مس، سرولوپلاسمين، سرم