بررسي اقتصاد دارو درماني بيماران خاص منطقه آذربايجان شرقي

نويسنده: رسول باقي
استاد راهنما: محمدرضا سياهي شادباد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: نظر به اهميت ارتباط توان اقتصادي بيماران خاص و همچنين نقش مشكلات ومسايل اقتصادي در ايجاد گسترش و يا جلوگيري از بيماري وآسيبهاي اجتماعي در خانواده ما را بر اين داشت كه مطالعه اي از وضعيت اقتصادي اين بيماران ونقش آن در درمان و تاثير هزينه هاي درمان دروضعيت معيشتي خانواده و همچنين ارزيابي از مراكز دولتي وخصوصي خيريه حمايت كننده داشته باشيم. اين مطالعه به صورت تصادفي با استفاده از پرسشنامه ومصاحبه از 120 نفر بيمار تالاسمي، هموفيلي، كليوي، سرطاني وديابتي مراجعه كننده به داروخانه و مركز اطلاعات دارويي دانشكده داروسازي صورت گرفت شاخص هاي بدست آمده مورد تجزيه و تحليل توصيفي قرار گرفتند. نتايج بدستآمده حاكي از ارتباط مستقيم هزينه درمان و مشكلات اقتصادي ايجاد شده در سبد هزينه زندگي خانوار بيماران خاص مي باشد.در اين بررسي نقش مهم مراكز حمايت كننده دولتي و خصوصي خيريه نيز روشن گرديده است. با توجه به اهداف ونتايج بدست آمده فرضيه حاكم بر رساله وبه اثبات رسيد. براي نشاندادن اين ارتباط به مطالعات زيادي نياز است كه اميدواريم در آينده توسط ساير همكاران مورد مطالعه بيشتري قرار گيرد.
كلمات كليدي: فارماكواكونومي، بيماران خاص، تالاسمي، هموفيلي، سرطاني، ديابتي، بيمارانكليوي، اقتصاد