بررسي هيپرلپيدمي در بيماران ديابت قندي درارتباط با كنترل گليسمي

نويسنده: غلام قاسمپور
استاد راهنما: علي اكبر ابوالفتحي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده:
كلمات كليدي: