ديابت و راههاي نوين درماني

نويسنده: مجيد معمارزاده
استاد راهنما: خسرو شجاع الساداتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي، فارماكوگنوزي و آبشناسي و موادخوراكي
چكيده:
كلمات كليدي: