بررسي متابوليسم تريگليسريدVLDLدر بيماران ديابتي تحت درمان با داروهاي ضد ديابت خوراكي

نويسنده: نادر وفادارافشار
استاد راهنما: محمد رهبانينوبر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتري داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده:
كلمات كليدي: تري گليسريد، ديابت