ارزيابي ميزان صدا و ارتعاش وارد به بدن در معدن سنگ مترو (كلاردشت) و مطالعه و ارائه روشهاي كنترل

نويسنده: مژگان علي اكبري
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: جبرائيل نسل سراجي، فريده گل بابايي
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات علوم بهداشتي، بهداشت حرفه اي
چكيده: با اعتقاد بر اينكه از نظر علمي اولين قدم در راه جلوگيري و مبارزه با عوامل زيان آور موجود در محيط كار شناخت آن عامل و فاكتور هاي موثر در آن و ارزشيابي است، و از آنجا كه امروزه تماسهاي حرفه اي با ارتعاش كه توام با صدا بوده و يك عامل زيان آور فيزيكي محسوب مي شود از راههاي مختلف رو به فزوني نهاده است و اين عامل فيزيكي زيان آور سبب اختلال در آسايش و تأثير بر مهارت در انجام كار و بالاخره كاهش سلامتي و ايمني مي گردد لذا با توجه به اين اثرات منفي ارزيابي ميزان صدا و ارتعاش وارد به بدن مورد بررسي قرار گرفت.
محل انجام تحقيق معدن سنگ مترو در كلاردشت در نظر گرفته شد كه معدني است روباز و اميد است اينگونه تحقيقات در معادن ايران گسترش يابد چرا كه نيروهاي كار زيادي را شاغل در معادن داريم و حفظ و نگهداري سلامت جسم و روان اين نيروها به منزله حفظ ذخاير كشورمان و راندمان بالا در كار خواهد بود.
به علت سختي كار در معادن و نياز به بررسي هاي وسيع علاوه بر ارزيابي ارتعاش برآورد سلامت عمومي و استرس رواني افراد نيز از طريق سه آزمون مورد بررسي قرار گرفت كه عبارتند از پرسشنامه سلامت عمومي، پرسشنامه عوامل فشارزاي محيط كار نصر اصفهاني، پرسشنامه استرس شغلي استاينمتز.
نتايج بدست آمده از اين تحقيق به صورت خلاصه به شرح ذيل مي باشد:
اندازه گيري ارتعاش و صدا براي 4 دستگاه انجام شد كه عبارتند از: بولدوزر، دريل واگن با يك مته، دريل واگن با دو مته و دستگاه حفاري ماكسي فلكسي، سپس شتاب معادل ارتعاش و ميانگين و انحراف معيار آن و برآيند شتابهاي معادل در هر دستگاه براي دو شاخص مرز كاهش كارآيي در اثر خستگي F. D.P و حد مواجهه E. L محاسبه گرديد و براي هر شاخص در هر دستگاه با استاندارد هاي ISO براي 8 ساعت و 4 ساعت كار روزانه مقايسه گرديد كه نتايج آن بدين شرح است:
كلمات كليدي: