ارزيابي آلودگي صوتي در نيروگاههاي انتخابي و ارائه روشهايي جهت كنترل صدا

نويسنده: محمود زارع
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي
چكيده: عنوان: ارزيابي تراز صدا در نيروگاههاي انتخابي و ارائه روشهايي جهت كنترل صدا
جهت بررسي موضوع فوق دو نيروگاه شهيد رجايي قزوين و بعثت تهران انتخاب شد. در ابتدا فرآيند كاري و قسمتهاي مختلف دو نيروگاه بررسي گرديده و منابع صدادار و محلهايي كه كارگران در اثر استقرار در اين محلها در معرض صدا قرار مي گيرند روي نقشه هاي مربوطه معين گرديد. سپس در هر يك از اين نقاط تراز صدا بصورت تراز صداي معادل ( Leq a' dB) پنج دفعه در شيفتها و زمانهاي مختلف اندازه گيري شد و براي هر نقطه ماكزيمم، مينيمم و ميانگين اين 5 نقطه و تجزيه فركانسي يك نقطه براي هر طبقه كه داراي بيشترين تراز فشار صوت بود در جداول مربوطه يادداشت گرديد. علاوه بر اين در قسمت اداري نيروگاههاي مذكور نيز تراز تداخل با مكالمه، تراز صداي معادل و تجزيه فركانسي يك نقطه اندازه گيري شد. در ضمن به منظور اندازه گيري دز صدا و تراز صداي معادل 8 ساعته از هر نيروگاه 6 نفر دزيمتري شدند كه نتايج اندازه گيريهاي فوق بدين شرح مي باشد:
1- ميانگين تراز صداي معادل در طبقات اول، دوم و سوم نيروگاه بعثت به ترتيب 4/97، 9/93 و 7/83 دسي بل آ و در طبقات اول، دوم و سوم نيروگاه شهيد رجايي به ترتيب 9/94، 3/93، 7/88 دسي بل آ بوده است.
2- ميانگين تراز صداي معادل در قسمت اداري نيروگاههاي بعثت و شهيد رجايي به ترتيب 8/67، 1/65 دسي بل آ بوده است.
3- تراز تداخل با مكالمه در قسمتهاي اداري نيروگاههاي بعثت و شهيد رجايي به ترتيب 7/69 و 6/68 دسي بل آ بوده است.
4- نتايج دزيمتري فردي 6 نفر از نيروگاه بعثت و 6 نفر از نيروگاه شهيدرجايي نشان داد كه اين 12 نفر در معرض صدايي بيش از استاندارد ايران قرار دارند كه تراز صداي معادل 8ساعته نفرات دزيمتري شده در نيروگاه بعثت از 92 تا 1/95 دسي بل آ و در نيروگاه شهيد رجايي از 3/92 تا 5/93 دسي بل آ متغير بوده است.
5- مقايسه مقادير تراز صداي دو نيروگاه بعثت و شهيد رجايي با هم نشان داد كه در طبقات اول و دوم قسمت بهره برداري و قسمت اداري نيروگاه بعثت بيشتر از طبقات اول و دوم قسمت بهره برداري و قسمت اداري نيروگاه شهيد رجايي بوده است و تنها در طبقه سوم نيروگاه شهيد رجايي به علت بازكردن در توربين تراز صداي معادل آن بيش از نيروگاه بعثت بوده است. با توجه به توليد 165 مگاوات الكتريسيته در نيروگاه بعثت در مقايسه با 1000 مگاوات الكتريسيته توليدي در نيروگاه شهيد رجايي مشخص گرديد كه جديد بودن تكنولوژي ساخت نيروگاه شهيد رجايي در كاهش صداي توليدي بسيار موثر است. در ضمن در مبحث كنترل صدا نيز جهت كاهش صداي يكي از فن هاي دمنده هوا در نيروگاه بعثت يك مافلر جذبي طراحي شده است.
كلمات كليدي: