بررسي كلسترل HDL و تريگليسريدها در سرم بيماران ديابتي

نويسنده: فاطمه سررشته داري
استاد راهنما: محمد رهباني نوبر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1364/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده:
كلمات كليدي: