ارتباط قنددوساعته با تري گليسريدهاي سرم در افراد ديابتي تيپ IوII

نويسنده: ويدا لمعه
استاد راهنما: محمد رهباني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: با توجه به شيوع بيماري ديابت در دنيا واهميت پيشگيري از عوارض و آسيب آن، ارتباط قند دو ساعته با تري گليسريدهاي سرم را مورد مطالعه قرار داديم. در اين بررسي قند دو ساعته و تري گليسريدهاي سرم 100 بيمار مبتلا به ديابت تيپ I و II با قند دو ساعته و تري گليسريدهاي سرم 100 نفر از افراد سالم مورد مقايسه قرار گرفتند. 34 نفر از بيماران ما ديابت تيپ I را داشتند و 66 نفر مبتلا به ديابت تيپ II بودند. پارامترهاي قند و تريگليسريد به روشهاي آنزيمي استاندارد اندازهگيري شد ودر مقايسه با گروه كنترل اختلاف معنيداري را بين قند دو ساعته و تريگليسريدهاي سرم با 004 =Pvalue نشان داد. به عبارت ديگر يك رابطه مستقيم بين قند دو ساعته و تري گليسريدهاي سرم بدست آورديم. همچنين در ارتباط با سن و جنس نيز تغييراتي در قند دو ساعته و تري گلسيريد مشاهده ميشود. علاوه بر آزمايشهاي فوق، كلسترول سرم اين بيماران ديابتي نيز اندازهگيري گرديد كه اختلاف معني داري با گروه كنترل با0014 =Pvalue نشان داد. چنين استنتاج ميشود كه سطح تري گليسريد سرم ارتباط مستقيم با مقدار گلوكز دو ساعته خون داشته و با كنترل ديابت ميتوان سطح تريگلسيريد سرم را پايين آورد.
كلمات كليدي: تري گليسريد، ديابت