تعيين مقدار HDL ,LDL كلسترول در بيماران ديابتي نوعدوم و مقايسه آن با صد نفرافراد سالم

نويسنده: شاهپور صادقي
استاد راهنما: محمدابراهيم ابراهيمزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: چربيهائيكه روزانه به صورت كلسترول و تري گليسيريد به بدن ميرسند و درآن جمع مي شونداغلب موجب چاقي بخصوص چاقي شكمي مي شوند و چاقي شكمي يكي ازعلل بروزبيماريهاي قلبي عروقي و عروقي مغزي ميباشد.افزايش سطح چربيهاوعدم كنترل آنها بوسيله تغذيه و دارو و درمان بموقع بااينكه زنگ خطر را براي همه به صدا در مي آورد ولي عمدتا باعث مرگ هزاران بيمار هموزيگوت و هترزيگوت ميگردد بخصوص اگر بيماري ديابت را هم به اين تابلو اضافه كنيم در بيماران ديابتي نوع دوم افزايش LDL كلسترول وكاهش HDL كلسترول را به وضوح مي بينيم و با توجه به اينكه ديابت هم هميشه مسئله بيماري را پيچيده تر ميكند در اين پژوهش برآنيم كه ببينيم آيا با كنترل ديابت در بيماران ديابتي و يا حداقل به تاخير انداختن سير پيشرفت آن و جلوگيري از آنژيوپاتي و رتينوپاتي ديابتي چه تاخيري در افزايش سطح چربيها حاصل مي شود آيا افزايش سطوح چربيهاخود باعث تشديد ديابت نوع دوم مي شود و يا در بروز زودرس آن دخيل است بخصوص در افراد سالمي كه HDL پايين دارند. اين مساله مي تواند يك ريسك فاكتور تلقي شود در اين پژوهش ما با اندازه گيري LDL و HDL كلسترول در يك درصد بيمار ديابتي نوع دوم ومقايسه آن با افراد سالم داوطلب به روشهاي اندازه گيري باپيشرفته ترين و مدرنترين كيتهاي استاندارد آزمايشگاهي روز اميدواريم جوابي براي سوالات خود بيابيم. پژوهشي است مختصراما پر مشغله اميد است تاحدي روشني بخش چشم صاحبنظران باشد و در نظر آنان مقبول افتد
كلمات كليدي: LDL، HDL، ديابت