بررسي اثرMg Invitro در جذب گلوكز از گلبولهاي قرمز

نويسنده: حسن يلدايي
استاد راهنما: ابوالفتحي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: با علم به اينكه اكثر واكنشهاي انتقال مواد از غشاءسلولها با واكنشهاي انتقال فسفات همراه است وبا توجه به اثرات انكار ناپذير منيزيم در اين واكنشها، در تحقيق حاضر سعي شده است ارتباط بين غلظت منيزيم خون با انتقال گلوكزازغشاءگلبول هاي قرمز انسان مطالعه گردد. در اين تحقيق نمونه هاي خون سيتراته از دوگروه افرادشامل افراد ديابتي سابقه داروافرادسالم جمع آوري شده. ازاين نمونه ها سوسپانسيون گلبول قرمز 50درصدتهيه گرديد. به يك گرده از اين سوسپانسيونهامحلول گلوكز وكلرورمنيزيم اضافه شدوبه گروه دوم فقط محلول گلوكزولاكتات ازروش اكسيداسيون آنزيماتيك استفاده گرديد. نتايج بدست آمده در دو گروه ومقايسهآنان نشان دادكه عبورگلوكز ازغشاء گلبول قرمزودر نتيجه توليدلاكتات در دوگروه تقريبايكسان است ودراين مطالعه كه درشرايط آزمايشگاهي انجام شد منيزيم تاثيري بر مقدارعبورگلوكزازغشاء در گلبول قرمزنداشت همچنين ميزان اين عبور از غشاءدرگلبول قرمزافرادسالم وافرادديابتيك تقريبا مشابه بود. وبا توجه به نتايج محققين مختلف كه چنين بررسي رابر روي افراد سالم وديابتيك انجام داده بودندنتايج ما نشان داد كه درچنين روشي نتايج invivo با invitro قابل انطباق نمي باشد
كلمات كليدي: منيزيم، ديابت، گلوكز