بررسي ميزان فعاليت آنزيم پارااكسوناز سرمي در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي

نويسنده: مهدي سيفي
استاد راهنما: امير قرباني حق جو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: تشديد اكسيداسيون ليپيدها و اختلال عملكرد اكسيدانها در بيماران مبتلا به ESRD منجر به تسريع ابتلا به آرترواسكلروز مي گردد. پارااكسوناز كه يك آنزيم همراه HDLC است، اثرات آنتي اكسيدان دارد و از اكسيداسيون ليپيدها جلوكيري مي كند. مطالعه حاضر جهت بررسي فعاليت پارااكسوناز و ساير متغيرهاي اكسيداسيون ليپيدها در بيماران ديابتي و نفروپاتي ديابتي طراحي شده است.
مواد و روشها: در اين مطالعه، 30 نفر كه شامل 10 نفر بيمار با نفروپاتي ديابتي بودند تحت نظر پزشك متخصص مربوطه مورد بررسي قرارگرفتند. بيماران از نظر سن، جنس، رژيم غذايي و دارويي به طور تقريبي تحت شرايط يكسان انتخاب گرديده و نمونه گيري در وضعيت ناشتا در آزمايشگاه بيمارستان سينا انجام گرفت. اندازه گيري پروفيل ليپيدي (HDL,TG,C)، كراتي نين، اوره و گلوكز خون به روش اسپكتروفتومتري و با استفاده از كيت هاي تجاري صورت گرفت. ميزان فعاليت پارااكسوناز با اضافه كردن بافر تريس (PH=80,100mM) Hcl به سرم و به روش اسپكتروفتومتري اندازه گيري شد. و نتايج بدست آمده در نهايت مورد بررسي و آناليز آماري قرارگرفت.
نتايج : سطح سرمي كلسترول، اوره، كراتي نين و گلوكز در گروه ديابتي و نفرئپاتي ديابتي به طور معني داري از گروه كنترل بالاتر مي باشد. سطح سرمي HDL و PONl در گروه ديابتي و نفروپاتي ديابتي به طور معني داري از گروه كنترل پائينتر ميباشد. سطح سرمي TG در گروه ديابتي به طور معني داري از گروه كنترل بالاتر ميباشد. افزايش سطح سرمي اوره و كراتي نين در گروه نفروپاتي ديابتي نسبت به گروه ديابتي معنيدار ميباشد.
نتيجه گيري : كاهش فعاليت آنزيم پارااكسوناز در بيماران ديابتي و نفروپاتي ديابتي ميتواند با افزايش روند اكسيداسيون ليپيدي همراه گردد كه اين فرآيند ميتواند به عنوان روشي در تشخيص زودرس اين نوع بيماريها مورد استفاده قرارگيرد. كاهش سطح HDL C ميتواند خطر ابتلا به آترواسكلروز را در اين بيماران تشديد كند كه شايد نياز به استفاده از داروهاي بهبود دهنده پروفيل ليپيدي را در اين دسته از بيماران تقويت نمايد.
كلمات كليدي: پارااكسوناز، نفروپاتي ديابتي، ديابتي