بررسي الگوهاي دارودرماني بيماران با شكايت PCOS وهيرسوتيسم مراجعهكننده به كلينيك غدد وديابت

نويسنده: سحر جمشيدي نويد
استاد راهنما: اكبر علي عسگرزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: تخمدانهاي پليكيستسك نشانگان شايعيست كه، در دختران جوان حوالي بلوغ تظاهر مينمايد.با توجه به علائم آن مثل پرمويي، اختلالات قاعدگي، نازايي، چاقي، مقاومت به انسولين، ديابت نوع2، هيپرليپيدمي،ناراحتي جسمي وروحي متعددي را براي دختران امروز و زنان آينده ايجاد ميكند.هدف:تحقيق را برمبناي بررسي الگوهاي دارودرماني بيماران با شكايت PCOS مراجعه كننده به كلينيك سينا شهرتبريز طراحي نموديم،تا هرگونه ناهماهنگي بين دستورالعملهاي درماني توصيه شده وروشهاي درماني در سطح جهاني را مشخص نماييم.
روش: اين بررسي بر مبناي مطالعه گذشتهنگر 100 مورد بيمار مبتلا بهPCOS كه ازاول ارديبهشت سال 1382 تااول دي ماه 1383به كلينيك غدد وديابت مركز آموزشي درماني سينا مراجعه كردهبودند. نتايج: تصميم گيري درماني در افرادPCOS بسته به وضعيت كلينيكي كه فرد با آن مراجعه مي كند متفاوت ميباشد. هيرسوتيسم يكي از شايع ترين علايم PCOS ميباشد كه براي درمان آن از اسپيرنولاكتون سيپروترون كامپاند استفاده ميشود. همچنين ميتوان از روشهاي فيزيكي نيز استفاده كرد. نازايي از مشكلات اساسي PCOS است. براي رفع نازايي و تحريك تخمك گذاري از كلوميفن سيترات استفاده ميشود. هرچه سن وBMI بيماران PCOS بالا رود، شيوع هيپرتانسيون افزايش مييابد.
بحث: در مقايسه با منابع موجود عملكرد كلينيك غدد در بكارگيري روشهاي درماني منطبق با اصول علمي بوده و معمولا درمان تركيبي جهت كنترل علامتها و نشانههاي اين بيماران به كار گرفته ميشود.
كلمات كليدي: PCOS ، هيرسوتيسم، درمان