مطالعه بيوشيميايي و فيزيولوژيك ويژگيهاي رژيم درماني در بيماري ديابت شيرين

نويسنده: حسن فجرك
استاد راهنما: جليل بغدادچي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1368/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده:
كلمات كليدي: بيماري ديابت شيرين، ديابت