بررسي الگوي تغذيه اي بيماران ديابتي نوع II مراجعه كننده به كلينيك ديابت اردبيل 1377

نويسنده: فاطمه قنادي اصل
استاد راهنما: جليل بغدادچي
استاد مشاور: سيد جمال قايم مقامي، عبدالرسول صفاييان
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد علوم تغذيه
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشكده بهداشت و تغذيه،
چكيده:
كلمات كليدي: تغذيه، ديابت نوع II ، اردبيل