بررسي ميزان L كارني تين آزاد سرم در زنان مبتلا به ديابت نوع دوم با عوارض مزمن و بدون عوارض مزمن

نويسنده: احمد پورعباس
استاد راهنما: جليل بغدادچي
استاد مشاور: رضا مهدوي
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد علوم تغذيه
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، بهداشت و تغذيه،
چكيده:
كلمات كليدي: