بررسي آلودگي سبزيجات آبياري شده نهر فيروزآباد به تخمهاي انگلي

نويسنده: محمدعلي وثوقي
استاد راهنما: كرامت الله ايماندل
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، محمود شريعت، بيژن جانبخش، قاسمعلي عمراني، محمود اسدي
تاريخ دفاع: 1368/11/09
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: كانال يا نهر فيروزآباد يكي از آلوده ترين و پرآب ترين كانالهاي فاضلاب كش تهران است و دبي متوسط آن در سال بيش از 5/4 متر مكعب در ثانيه است و در زمستان و فصل بارندگي به بيش از 10 متر مكعب در ثانيه مي رسد. بيش از 30 سال است كه كشاورزان منطقه از فاضلاب نهر فيروزآباد بصورت خام در مزارع براي توليد محصولات مختلف بويژه سبزيكاري استفاده مي نمايند. تهران طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1365 داراي 6037654 نفر و در حال حاضر بيشتر از اين تعداد جمعيت دارد و اكثر سبزي خوردن اهالي تهران از زمينهاي كشاورزي جنوب تهران تأمين مي شود. در منطقه شهرستان ري بيش از 30 روستا از فاضلابهاي انهار سرخه حصار، فيروزآباد، ياقچي آباد و بهشتي در كشاورزي استفاده مي نمايند.
اراضي كل زير كشت 12 روستا كه از نهر فيروزآباد و ساير منابع براي كشت محصولات مختلف استفاده مي نمايند 59955 هكتار مي باشد كه از اين مقدار 1188 هكتار سبزي و صيفي كاري
مي شود. 846 هكتار آن از فاضلاب نهر مذكور براي آبياري استفاده مي گردد.
از 12 روستاي فوق سه روستاي چاله طرخان، نظرآباد و عشق آباد سبزي و صيفي كاري ندارند و از 9روستاي ديگر از هر روستا 10 نمونه بطور تصادف آماري برداشته نمونه ها درآزمايشگاه چند مرتبه با آب و سپس با دترجنت آنيوني و مجدداً با آب شستشو داده و از رسوبات حاصل با روش هاي متداول آزمايشگاهي موجود از قبيل روش رسوب Formalinn Ether (فرمالين اتر)، روش
غوطه ور ساختن (فلوتاسيون) و روش غير مستقيم آزمايش بررسي و مطالعه گرديد نتايج حاصل از اين بررسي عبارت بود از:
- درصد آلودگي به تريكوريس تريكورا (تريكوسفال) 3/11%
- درصد آلودگي به استرنژيلوس استركوراليس 5/55%
- درصد آلودگي به آسكاريس لومبريكوئيدس 2/22%
- درصد آلودگي به تريكوسترونژيلوس 3/33%
درصد آلودگي به كرمهاي قلابدار Hook Worm 5/55%
در مقايسه با نمونه هاي شاهد كه براي آبياري آنها از چاه يا قنات با كيفيت مناسب استفاده
مي نمودند، آلودگي انگلي در آنها مشاهده نگرديد.
كلمات كليدي: