بررسي سطح آگاهي پزشكان متخصصان داخلي در باره ارتباط بيماري ديابت و و بيماريهاي پريودنتال

نويسنده: رضا قياسي
استاد راهنما: اتابك كاشفي مهر
استاد مشاور: اسرافيل بالايي ،معصومه فرامرزي
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: آگاهي ديابت و بيماريهاي پريودنتال