بررسي اثر بي‌حسي پري بولبار بر فشار داخل چشم

نويسنده: بابك مرداني
استاد راهنما: مهوش آگاه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: تخصصي در بيهوشي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: روش بي‌حسي موضعي پري بولبار كه اساسا مبتني بر تزريق ماده بي‌حسي در اطراف كره چشم و خارج از مخروط عضلاني مي‌باشد، به سبب سهولت انجام و عوارض جانبي اندك، به تدريج مقبوليت عمومي ميابد و جايگزين روش‌هاي پيشين مي‌گردد. تغييرات فشار داخل كره چشم به دنبال اين بي‌حسي، موضوع تحقيق حاضر است.
چهل و پنج بيماري كه در اين مطالعه بررسي شدند، در اتاق عمل چشم‌پزشكي بيمارستان دكتر لبافي‌نژاد به كمك اين روش مورد جراحي ويتركتومي قرار گرفتند و ميانگين فشار داخل چشم ايشان پيش از تزريق در محدوده طبيعي قرار داشت. تمامي اين بيماران بيش از چهل و پنج سال داشتند و توزيع جنسي آنها نسبتا همگون بود.
فشار داخل چشم آنها پيش از تزريق و دو نوبت پس از آن به دقت اندازه‌گيري و ثبت مي‌شد. معيار اين مطالعه جهت بررسي حسن انجام بي‌حسي، همچون اكثر تحقيقات مشابه، ظهور علايم فلج ماهيچه‌هاي كوچك اطراف چشم، موسوم به عضلات راست است كه مسبب حركات چشم در چهار جهت بالا، پايين، خارج و داخل مي‌باشند. حركات چشم در اكثريت قريب به اتفاق بيماران، پس از اولين تزريق و درهمه آنها پس از دومين تزريق، به طور كامل متوقف مي‌شد.
ميانگين فشار داخل كروه چشم از اولين تزريق 93/2 ميلي‌متر جيوه بالا رفت اما پس از تزريق دوم ، 24/0 ميلي‌متر جيوه تنزل كرد. اين ميزان صعود از ميانگين اوليه، از نظر آماري معنادار است اما چشمگير نيست و اختلال واضحي ايجاد نمي‌كند.
رضايت بيمار و جراح فوق‌العاده بوده، بي‌حسي و بي‌حركتي حاصله، از كيفيت و زمان مطلوبي برخوردار بود.
كلمات كليدي: