غربالگري ديابت حاملگي در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تبريز 1379

نويسنده: تاجدار عليزاده
استاد راهنما: عاليه قاسم زاده
استاد مشاور: صديقه صادقي خامنه
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: فوق ليسانس مامايي آموزش مامايي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پرستاري و مامايي،
چكيده:
كلمات كليدي: زنان, آبستني, ديابت حاملگيDiabetes,Gestational,Pregnancy,Women