بررسي و اندازه گيري غلظت كروم در آب، خاك و گياه شهر تهران

نويسنده: معصومه مقدم ارجمند
استاد راهنما: اشرف السادات مصباح
استاد مشاور: شريعت، ناصري، واعظي
تاريخ دفاع: 1368/11/17
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در اين تحقيق ميزان موجود كروم كه امروزه بعنوان يكي از ميكروالمانهاي مهم محيطي مطرح مي باشد، در آبهاي زيرزميني، خاك و گياهان شهر تهران مورد بررسي و اندازه گيري قرار گرفته است.
پيشرفت تكنولوژي در دهه هاي اخير، سبب افزايش كاربرد كروم و در نتيجه اهميت قابل ملاحظه آن گرديده است. مطالب مربوط به مخاطرات بهداشتي و اثرات محيطي كروم مفصلاً مورد بحث قرار گرفت. در اين بررسي جمعاً 42 نمونه آب زيرزميني، 42 نمونه خاك، 24 نمونه برگ مو و 34 نمونه سبزيجات شهر تهران با روش جذب اتمي از نظر تعيين ميزان كل كروم، مورد آناليز واقع شده و مشخصات هر يك طي جداول متن آمده است بررسي نتايج آماري نمونه هاي آب زيرزميني تهران حاكي است كه بالاترين مقدار غلظت كروم (ppm 022/0) مربوط به منطقه جنوب و كمترين غلظت كروم (ppm 0006/0)، مربوط به شمال تهران بوده و نوعاً در هيچيك از نمونه هاي آب زيرزميني تهران مقادير بيش از حد استاندارد هاي بين المللي كروم (ppm 05/0) مشاهده نمي شود.
در 42 نمونه خاك نيز (mg/ kg20) در جنوب، و (mg/ kg 8/3) در غرب تهران مشخص شده است. در كل نمونه هاي خاك نيز مقادير بيش از حد انتظار (ppm 53000) وجود نداشت.
مقادير غلظت كروم در نمونه هاي برگ مو نيز نوعاً پائين تر از حد انتظار (ppm 1- 1/0) بوده و در آزمونهاي اختلاف ميانگين و آناليز واريانس نيز اختلاف معني دار وجود نداشت.
اغلب نمونه هاي سبزيجات مناطق مختلف تهران حاوي مقادير بيش از حد انتظار غلظت كروم (ppm 1- 01/0) بوده ولي در بين آزمون آناليز واريانس مناطق، اختلاف معني دار وجود ندارد.
اگر بتوان آلودگيهاي محيط زيست تهران را ناشي از فعاليت صنايع كوچك و بزرگ، جاري شدن فاضلابهاي سطحي و شهري در زمينهاي جنوبي تهران، بويژه مزارع سبزيكاري، عدم وجود يك سيستم صحيح دفع فاضلاب، عدم كنترل صحيح آلودگي هوا و نظاير اينها دانست، لذا سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب، احداث مترو، تمركز صنايع در نقاط خارج از شهر را مي توان بعنوان راههاي پيشنهادي جهت كاهش ميزان كروم در محيط زيست تهران ذكر كرد. بديهي است مشكلات و مسائل متعدد كنوني شهر تهران، زائيده توسعه بدون برنامه ريزي جامع شهري و تكنيك شهرسازي بوده و برخورد مسئولانه با آن، نياز به برنامه ريزي اصولي و اساسي دارد.
كلمات كليدي: