بررسي ميزان پرداخت مستقيم (out of pocket payment) بيماران ديابتي در مركز آموزشي درماني سيناي تبريز در سال 1386

نويسنده: فاطمه موسوي
استاد راهنما: علي جنتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، بهداشت و تغذيه،
چكيده:
كلمات كليدي: اقتصاد بهداشت، ديابت، هزينه هاي بهداشتي و درماني مستقيم خانوار