بررسي سيستم هاي تصفيه آب در ايران و مقايسه آنها

نويسنده: حامد محمدي
استاد راهنما: سيمين ناصري
استاد مشاور: شريعت، رازقي، محوي، حسينيان
تاريخ دفاع: 1368/11/10
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: اين بررسي با هدف كلي بررسي سيستم هاي تصفيه آب در ايران و مقايسه آنها جهت انتخاب مناسب ترين روش تصفيه براي ايران انجام شده است.
در اين راستا ابتدا سيستم هاي مختلف تصفيه آب تشريح شده اند و سپس مشخصات تصفيه
خانه هاي آب شهرهاي بزرگ ايران گردآوري و از جوانب مختلف مورد مقايسه قرار گرفته اند. از نقطه نظر منبع تأمين آب تصفيه خانه ها، تأكيد بر روي تصفيه خانه هائي كه آب خام آنها از منابع آب سطحي تأميني مي شود گذاشته شده است، همچنين بدليل گونه هاي متعدد تركيب مراحل مختلف در روند تصفيه، واحد زلال سازي مدنظر قرار گرفته است.
شركتهاي سازنده تأسيسات تصفيه آب دردنيا هر يك امتياز ساخت نوع خاصي از كلاريفاير را دارند و سيستم خود را تحت نامهاي تجاري اكسيلاتور، پولساتور سنتريفلوك، اكسنتريفلوك، لاملا،
ال ام اي، كواگولاتور، كلاريفاير هاي پي سي اي و .... ارائه مي دهند. هر يك از انواع فوق داراي ويژگيهاي خاص خود بوده و در شرايط مختلف كاربر دارند.
در اين تحقيق مشخصات فني 25 تصفيه خانه آب موجود در شهرهاي زير مورد بررسي قرار گرفته و در رابطه با مشكلات آنها اقدام به پيشنهاد راه حل شده است:
سنندج- باختران- اهواز- دارخوئن- كوت امير- مرغزار- اروميه- رشت- بندرعباس- تهران- بهبان- هفتگل- مراغه- تبريز- مرند- مهاباد- گرمسار- كرج.
خلاصه نتايج بدست آمده بقرار زير است:
قسمت اول: مشخصات فني
تعداد 25 تصفيه خانه ايكه در پوشش اين تحقيق قرار گرفته اند، داراي انواع كلاريفايرهاي زير
مي باشند:
- كلاريفايرهاي با جريان از پائين به بالا و با بستر لجن و كف مسطح از نوع بولساتور در 90 تصفيه خانه (36 درصد شهرها)
- حوضهاي با جريان افقي متعارف در 7 تصفيه خانه (28 درصد شهرها)
- كلاريفايرهاي با جريان از پائين به بالا و با تماس لجن مجهز به همزن مكانيكي و لجن روب از نوع سنتريفلوك در 6 تصفيه خانه (24 درصد شهرها)
- كلاريفاير هاي با جريان از پائين به بالا و با تماس لجن و مجهز به همزن مكانيكي و بدون
لجن روب از نوع اكسيلاتور در 2 تصفيه خانه (8 درصد شهرها)
- كلاريفايرهاي كم عمق صفحه اي از نوع لاملا در 1 تصفيه خانه (4 درصد شهرها)
قسمت دوم: مشكلات:
خلاصه مشكلات تصفيه خانه هاي مورد بررسي بقرار زير مي باشد:
- عدم وجود يك شناسنامه مدون و كامل از تصفيه خانه هاي موجود.
- در دسترس نبودن دستورالعمل خاص با يك روند اصولي و فني جهت راه اندازي، بهره برداري و نگهداري تصفيه خانه ها.
- عدم وجود يك روش و يك روند مشترك و استاندارد براي طراحي، خريد و اجراي تصفيه خانه ها.
- كمبود قطعات و لوازم يدكي و لوازم آزمايشگاهي در تصفيه خانه هاي آب كشور.
- عدم وجود كارخانجات كافي براي توليد مواد شيميايي كه در تصفيه خانه ها مصرف دارند.
- كمبود پرسنل نگهداري و بهره برداري متخصص و كارآزموده كافي جهت اداره تصفيه خانه ها و عدم توجه به آموزش آنها.
- عدم توجه كارفرمايان به مشكلات رفاهي كاركنان تصفيه خانه ها.
- استفاده و توجه كمتر نسبت به طرحهاي كارشناسان ايراني و عدم توجه به تجهيزات مكانيكي ساخت شركتهاي داخل كشور.
- عدم كنترل و حفاظت جدي منابع آب سطحي از آلودگيها.
راه حل مشكلات فوق بجز با برنامه ريزي و اقدام همه جانبه دررابطه با موارد مذكور نمي باشد.
قسمت سوم: پيشنهادات
در زمينه پيشنهاد يك روند تخليه آب مناسب براي كشور در شرايط مختلف، بررسيها نشان دادند كه با توجه به مشكلات متعدد موجود در طراحي، مناقصه و خريد و اجراي تصفيه خانه و مسائل نگهداري، بهره برداري و تعميرات و نيز در جهت رفع وابستگي به كشورهاي بيگانه، حوضهاي
ته نشيني متعارف با جريان افقي براي كشور مناسب مي باشد.
همچنين لازم است بصورت همزمان، امكانات كار تحقيقي بر روي انواع سيستمهاي مدرن فراهم و در جهت بدست آوردن مباني طراحي آنها از طريق برپا كردن واحدهاي نمونه اقدام شود و به اين ترتيب با استفاده از نيروي ابتكار و اختراع افراد مختلف و در جهت بكارگيري تكنولوژي موجود، راه براي طرح سيستم هاي مدرن در كشور باز گردد.
كلمات كليدي: