بررسي عفونت هاي ادراري در بين خانم هاي مبتلا به ديابت نوع 2

نويسنده: صديقه ازومدلي
استاد راهنما: امير بهرامي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: ديابت نوع 2، هموگلوبينA1c، باكتريوري بدون علامت شاخص توده بدني