تغييرات سطح لپتين سرمي و پروفيل ليپيدي در نفروپاتي ديابتيك تيپ II بدنبال تجويز لووستاتين

نويسنده: ناصر كرداري يامچي
استاد راهنما: جاويدصفا،اميرقرباني حقجو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: ديابت قندي، نفروپاتي، لپتين، لووستاتين