مقايسه پايلوت لجن فعال با محيط رشد چسبنده با صافي چكنده در حذف BOD

نويسنده: كامران تقوي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: غياث الدين، محمود اسدي، اميرحسين محوي
تاريخ دفاع: 1368/11/08
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده:
كلمات كليدي: