بررسي تست برانگيخته شنوايي ساقه مغز در ديابت مليتوس

نويسنده: محمدرضا روشندل مقدم
استاد راهنما: ناصر آقامحمدزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/12/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: بررسي وسعت و شدت آسيب سيستم اعصاب مركزي در ديابت مليتوس ،در بررسي نورولوژيك اين بيماران حايز اهميت است . اختلالات الكتروفيزيولوژيك در بيماران ديابتي فاقد علايم باليني ،يافته شايعي است . اطلاعات اندكي در مورد كاربرد پتانسيل برانگيخته شنوايي ساقه مغز BAEP
كلمات كليدي: ديابت مليتوس، نوروپاتي، پتانسيل شنوايي، ساقه مغز