بررسي اثر آنتي ديابتيك چاي كامبوجا بر سطح پلاسماي گلوكز خرگوش هاي ديابتي

نويسنده: روناك ايمامي
استاد راهنما: حسن رضازاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/07/08
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: ديابت يكي از بيماريهاي مزمن ناشي از اختلالات متابوليكي است و تهديدي جدي براي سلامت جامعه شهرنشيني محسوب مي شود.جهت درمان اين بيماري علاوه بر راه كارهاي دارويي و رژيمي ،در طب سنتي از گياهان نيز استفاده ميشود.گزارشات منتشره حاكي از آن است كه حدود 800 گونه گياهي ،فعاليت آنتي ديابتي مشخص از خودشان نشان داده اند.عوامل عمده اي بر افزايش استفاده از گياهان يا فرآورده هاي آنها تاثير گذار مي باشد.در طب سنتي اثرات پيشگيري و درماني چاي كامبوجا در بيماريهايي نظير روماتيسم،بي نظمي روده اي و سرطان دارد وهمچنين جهت كاهش وزن بدن از آن استفاده ميشود.از آنجا كه تا به حال بررسي اثرات آنتي ديابتي كامبوجا گزارش نشده است اين مطالعه جهت بررسي اثر آنتي ديابتي چاي كامبوجا و همچنين اثر آن بر روي وزن و ميزان مرگ ومير در خرگوش نر ديابتي انجام گرديده است .بعد از گروهبندي حيوانات (به صورت دوتايي در قفس هاي آلومينيومي )نگهداري و به مدت هفت روز به محيط جديد عادت داده شد.در پايان روز هفتم وزن خرگوشها اندازه گيري و از آنها جهت اندازه گيري گلوكز خون خونگيري شد.اين خرگوشها به 4 دسته كنترل سالم ،كنترل ديابتي ،ديابتي دريافت كننده چاي كامبوجا، گروه سالم دريافت كننده چاي كامبوجا تقسيم شدند.بعد از 48 ساعت به منظور ديابتي شدن 120 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، آلوكسان (از طريق سياهرگ جانبي گوش ) به خرگوشها تزريق شدند.شاخص ديابتي شدن قند خون ناشتاي بالاي 300 ميلي گرم در دسي ليتر تعيين شد چاي كامبوجا به صورت گاواژ با دوزهاي mlkg2,mlkg4, mlkg 6 به مدت يكماه جهت بررسي اثر آن روي ديابت و به مدت 4 ماه جهت بررسي اثر آن روي وزن و ميزان مرگ ومير خرگوشها تجويز شد.در طي اين مدت هر هفته ميزان قند خون، وزن و مرگ و مير حيوانات مورد بررسي قرار گرفت،اندازه گيري گلوكز خون از طريق روش آنزيمي اندازه گيري شد. يافته ها ميزان قند خون در گروههاي دريافت كننده آلوكسان 10+ 325ميلي گرم بر دسي ليتر اندازه گيري شد و اين ميزان از طريق چاي كامبوجا كاهش نشان نداد.كاهش وزن در حيوانات دريافت كننده آلوكسان بعلاوه 6 ميلي ليتر بر كيلوگرم وزن بدن چاي كامبوجا مشاهده گرديد. دوزهاي 2 و 4 ميلي ليتر بر كيلوگرم وزن بدن چاي كامبوجا در گروههاي سالم دريافت كننده چاي كامبوجا هيچ اثيري بر وزن و ميزان مرگ و مير نداشته ولي دوز 6 ميلي ليتر بر كيلوگرم وزن بدن چاي كامبوجا در اين گروهها باعث مرگ ومير به ميزان بيش از 50 درصد گرديد.نتيجه گيري يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد كه چاي كامبوجا هيچ تاثيري در كاهش قند خون و بر وضعيت ديابت نداشته است و همچنين دوز 6 ميلي ليتر بر كيلو گرم وزن بدن چاي كامبوجا باعث كاهش وزن و مرگ ومير در حيوانات ديابتي شده است.با اين حال براي تعيين مكانيسم دقيق دخالت چاي كامبوجا در مرگ ومير و كاهش وزن حيوانات نياز به مطالعات و آزمايشات بيشتري احساس ميشود.
كلمات كليدي: چاي كامبوجا، گلوكز، پلاسما، خرگوش هاي ديابتي