كارآزمايي باليني دو سوكوربراي بررسي تاثيرآنژي پارس خوراكي درزخم پاي ديابتي مزمن

نويسنده: محمد علي سرابچيان
استاد راهنما: امير بهرامي
استاد مشاور: اكبر علي عسكرزاده
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي غدد درون ريز و متابوليسم
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، ،
چكيده: مقدمه: ديابي شايعتيين ييمايي ميابوليك يكسان است و زخم هاي ياي ديابيي كي كهبودي نيي ييبيد يكييكي مشكلاك مهم اين ييمايان مي بيشند. ANGIPARS=AP به عنوان يك يكروي گياهي جييد،يبراي تيريع يهبودي اينگينه زخم هاي ميمن، پيشنياد شده است. اين يطالعه با هدف بررسي تيثير يكل كوراكي كين يارو در كناك ساير يرمانهاي ايتاندارد، در روند بهبود زخم هاي پيي ديابيي ميمن، تأثير ين روي شيخص هاي ايتهابي وينيز يررسي جيبه هاي ايمني ديرو انجام گرفته است. روش كارك اين يطالعه به صورت يك يكركزمايي ييلينييتيادفي شي? دو سوكورك انجام شده است. تعداد 40 نفر بيماي با زخم پاي بيش يز 4 هفته به طور تصادفي دي دو گروه درمان و كنتكل وارد شدند. 20 نفر در گروه اول تحت درمان با كپسكل آنژي پيرس 100 ميلييگيم هر 12 ساعت و 20 نفر در گروه دوم تحت درمان با كپسكل دارونما، تا زمان بهبودي كيمك يا يداكثرك6 هفته، قرار گرفتند و درمانهاي رييج يه صورت يكسيك براي هي دو گروه انجام يافيه و بيمايان به مدت 12 هفته مورد پيگييييويقع شدند و روند ترميم يا اندازه گيرييمياحت زخم و عوارض دارويي يي شرح حال و معاينهيبالينييويسنجش پارامترهاي آيمايشگيهي دي هفته هاي ميتلف درمان مورد ارزيابي قيار گرفت. نتايج:يروند كاهك مساحت زخم، در هر دو گروه معني دير بود. (P<0/0005) متوسط ميزاي بهبودي دي گروه AP و دارو نما، به ترتيب ي5/8% و 79/2% بود و اگرچه تغييريي درصد مساحت زخم در تمام طول درمان در گروه AP بيشتي از گروه دارونما بود، فقط در هفته چهارم تفاوت بين يو گروه معني دير بود (84/2% كاهك مساحت زخم در هفته چهارم در گروه اول، در مقابل 56% ، 0/013=p ) ودر كل كفاوت مشاهده شده بين يو گروه از لحاظ آماري ميني دير نبود(25%= p). نهايتاي طي 1ي هفته، بهبودي كيمك در 90% بيمايان گروه APو 70% بيمايان گروه دارونما، حاصل شده است. مدت زمان لازم براي بيبودي كيمك هم در دو گروه تفاوت معني دير نداشته است (6/2 هفته در گروهAP در مقابل 7/4 ، 0/3=p). آنژي پيرس به طور معني ديري سيب كاهك ESR گرديدهياست (0/04= p ). و از نظر جنبه هاي ايمني، ييچگينه تفاوت معني ديري دي شاخص هاي آيمايشگيهي ميرد مطالعه قبل و بعد از درمان در دو گروه مشاهده نگرديد.ي نتيجهيگيريي يرمانهاي ايتاندارد رايج،ياساس درمان زخم هاي پيي ديابيي مي بيشند و آنژي پيرس اگرچه سبب تسريع يوند بهبود در مرحله اي اي درمان، بويژهيدر هفته دوم تا چهارم مي شيد ولي دي نتيجهينهايي ييمان تأثير يابل توجهي نيارد. مطالعات بيشتي، با در نظر گرفتن جنبه هاي خيص درمان، براي ايزيابي كيركيي يين ياروي جييد،يازم است.
كلمات كليدي: پاي ديابتي، دارونماها، فرآورده هاي دارويي، Diabetic foot, Placebos, Pharmaceutica