مطالعه ارتباط پلي مورفيسم SNP43 ژن Calpain-10 با ديابت شيرين نوع دو درجمعيت آذربايجان شرقي

نويسنده: فاطمه بحريني
استاد راهنما: سيد مجتبي محدث اردبيلي
استاد مشاور: جلال قره سوران، اكبرعلي عسگرزاده، صفر فرج نيا، عليرضا سلطانيان
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد ژنتيك
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، ،
چكيده: مقدمه: جستجوي گسترده ژنوم جهت يافتن استعداد ژنتيكي ابتلا به ديابت نوع 2 در جمعيت هاي مختلف نتايج متفاوتي را در بر داشته است.اخيرا Calpain-10 (ژني كه كد كننده يك پروتئاز سيستئيني غير ليزوزومي است) بعنوان يك ژن مستعد كننده ابتلا به ديابت نوع 2 در ناحيه NIDDM1 شناخته شده است. واريانت A به G در اينترون 3 (SNP43) از ژن Calpain-10 بعنوان يك ژن مستعد كننده به ديابت نوع 2 شناسايي شده است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي همبستگي بين پلي مورفيسم SNP43 و ديابت نوع 2 در جمعيت آذربايجان شرقي انجام گرديده است. مواد و روش كار: در اين مطالعه مورد-شاهدي كه در جمعيت آذربايجان شرقي انجام شد، 101 بيمار ديابتي و 101 فرد غير ديابتي در فاصله سني 40 تا 75 سال انتخاب گرديد. براي انجام اين مطالعه از روش PCR-RFLP استفاده گرديد. در اين مطالعه از يك پرايمر forward 5'-CACGCTTGCTGTGAAGTAATGC-3' و يك پرايمرReverse ، 5'-CTCTGATTCCCATGGTCTGTAG-3' استفاده شد. از آزمون ، تست دقيق فيشر و نسبت بخت (OR) براي ارزيابي همبستگي بين آلل ها و ژنوتيپ هاي SNP43 با بيماري ديابت نوع 2 استفاده گرديد. يافته ها: در مطالعه حاضر، 1/5درصد شركت كنندگان غيرديابتي هموزيگوت آلل A (A/A)، 89/6درصد هموزيگوت آلل G (G/G) و 8/9 درصد افراد هتروزيگوت (A/G) بودند. نتايج بدست آمده نشان داد كه ارتباط معني داري بين آلل G و ديابت نوع 2 وجود دارد (0/97=p،(5/73-0/852): 95%CI،21/2=OR)اما ارتباطي بين ژنوتيپ هاي SNP43 با ديابت نوع 2 مشاهده نگرديد (0/05>p-value). در اين مطالعه بين ريسك فاكتورهاي ديابت نوع 2 (مانند: LDL، HDL، كلسترل تام، TG، وزن، شاخص توده بدني، سن، جنس و سطوح تحصيلات و درآمد) و آلل ها و ژنوتيپ هاي SNP43 هيچگونه رابطه اي مشاهده نگرديد. نتيجه گيري: توزيع ژنوتيپ هاي SNP43 در هر دو گروه مورد و شاهد در جمعيت آدربايجان شرقي يكسان بود، اما فراواني آلل G از SNP43 در افراد ديابتي بيشتر از افراد غير ديابتي بود. به عبارت ديگر نتايج نشان مي دهند كه درجمعيت آذربايجان شرقي وجود آلل G از SNP43 مرتبط با بيماري ديابت مي باشد.
كلمات كليدي: Calpain10، SNP43، پلي مورفيسم، ديابت شيرين نوع 2