بررسي تاثير دوگزيوم بر سطح سرمي high sensitivity CRP و Endothelin-1 در بيماران با رتينوپاتي ديابتي

نويسنده: فرزاد حامي عدل
استاد راهنما: عليرضا جوادزاده، ديماعندليب
استاد مشاور: امير قرباني حق جو
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: مقدمه : رتينوپاتي ديابتي يكي از اختصاصي ترين عوارض عروقي ديابت شيرين تيپ I و II ميباشد . كلسيم دو بسيلات د ر درمان رتينوپاتي ديابتي امتحان شده ودرمان دراز مدت با آن به عنوان يك آنتي اكسيدان قوي باعث كند شدن سير اين بيماري شده است.اندوتيلين-1در عين حال كه يك منقبض كننده عروقي قوي مي باشد به عنوان يك ميتوژن قوي روي عضلات صاف عروق عمل مي كند و نقش اصلي را در اختلال خود تنظيمي عروقي كه يك مشخصه اوليه و مهم بيماري رتينو پاتي ديابتي مي با شد،را ايفا ميكند.مطالعات متعدي ثابت كرده اند كه التهاب در كنار استرس اكسيداتيو مكانيسم هاي اساسي در پاتو ژنز رتينوپاتي ديابتي مي با شند وhsCRP مي تواند نقش حساسي را در تشخيص التهاب در اين بيماران باز كند.اين مطالعه كمك كرده است تا اثر كلسيم دوبسيلات روي عروق و رتينوپاتي ديابتي را با كاهش سطحET-1 و hsCRP در بيماران با رتينو پاتي ديابتي مشخص كند. مواد وروشها : 90فردبزرگسال با ديابت تيپ II و رتينوپاتي ديابتي در اين كار آزمايي باليني تصادفي دو سويه كور وارد شدند،كه به صورت تصادفي به دو گروه مورد وشاهد تقسيم شدند،سن و جنس بين دو گروه به صورت تصادفي و برابر در مدت 17 ماه در بيمارستان نيكو كاري تبريز و مركز كلينيكي شيخ الرئيس تقسيم شد.درمان با كلسيم دوبسيلات mg 500 روزانه در گروه مورد در مدت سه ماه انجام شد و سطح سرمي ET-1 و hsCRPدر تمام بيماران قبل و بعد از تجويز كلسيم دو بسيلات مشخص و بين دو گروه مقايسه شد. نتايج : نود بيمار با رتينو پاتي ديابتي شامل 30 مرد و 60 زن با ميانگين سني 13/7± 59/18 وارد مطالعه شدند.ميزان متوسط سطح سرمي اندوتلين-1 به طور واضح و معني داري در گروه مورد متفاوت از گروه شاهد،بعد از درمان با دو گزيوم بود(0.005=p pg/m;0.30± 0.86 در مقابلml/pg0/32±0/96) و همچنين تفاوت مشخص و معني داري بين متوسط سطح سرمي hsCRP بين دو گروه مورد و شاهد بعد از درمان با دوگزيوم وجود داشت(p=0/006 mg/3/75±4/67 در مقابل 3/28±3/28).همچنين همبستگي معني داري از نظر آماري بين ET-1و hsCRP بعد از درمان در گروه مورد وجود داشت(0/002 =p ; 0/428=rho ). نتيجه گيري: در اين مطالعه ما نشان داديم كه درمان با دوگزيوم مي تواند سطح سرمي ET1 و hsCRP را كه دو بيوماركر التهابي و تخريبي در بيماران رتينوپاتي ديابتي هستند،كاهش دهد مطالعات بيشتري در جهت اين امر پيشنهاد مي شود.
كلمات كليدي: رتينو پاتي ديابتي، كلسيم دويسيلات(دوگزيوم)، اندوتيلين-1، hsCRP