ديابت تظا هرات د هان و دندان

نويسنده: محمد حسين فروغي
استاد راهنما: مسعود رضائي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: