نفش ديابت مليتوس در بيماريهاي پريودنتال

نويسنده: فرشاد شيدفر
استاد راهنما: محمدتفي چيت سازي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: ديابت ديابت مليتوس بيماريهاي پريودنتال