بررسي سطح آگا هي پزشكان متخصص داخلي درباره ارتباط بيماري ديابت و بيماريهاي پريودنتال

نويسنده: رضا فياسي
استاد راهنما: اتابك كاشفي مهر
استاد مشاور: اسرافيل بالائي ،معصومه فرامرزي
تاريخ دفاع: 1387/06/04
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: آگا هي ديابت بيماريهاي پريودنتال